Smart Dictation – диктовка на български език с автоматични пунктуационни правила

Smart Dictation е иновативно приложение за диктовка на български език с автоматичен коректор на правописа и автоматични пунктуационни правила, което работи в браузер (Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, Firefox и др.) на най-разпространените модели смартфони и таблети с операционни системи Android и iOS (iPhone, iPad, iPod), както и на компютри с операционни системи Windows, macOS и Linux. Приложението  разполага с автоматичен коректор на правописа и предлага автоматични пунктуационни правила (верифицирани от лингвисти в „Официален правописен речник на българския език“ на БАН), които включват:

 • поставяне на препинателни знаци
 • пунктуация при въпросителни думи и изречения
 • запетаи в сложни съставни изречения
 • запетаи при съчинителни/прости съюзи
 • запетаи при подчинителни/сложни съюзи
 • запетаи при относителни местоимения
 • запетаи при деепричастия
 • запетаи при вметнати части
 • запетаи при обособени части
 • запетаи при междуметия и частици
 • запетаи при повторителни съюзи и повтарящи се части
 • запетаи при съотносителни/двойни съюзи
 • запетаи при съюзни думи и относителни наречия
 • запетаи при деепричастия в комбинации със съчинителни/прости съюзи, подчинителни/сложни съюзи, повторителни съюзи, повтарящи се части, относителни местоимения и т.н.
 • запетаи при подчинени обстоятелствени изречения
 • запетаи при въвеждане на присъединени конструкции
 • запетаи при уточняващи думи
 • запетаи при обръщения
 • тирета при сравнителна и превъзходна степен
 • запетаи при еднородни части, свързани безсъюзно

Според нуждите на потребителите предлагаме два формата на разпознаване на реч по време на нейното преобразуване в текст, а именно Просто и Разширено разпознаване на реч, за да могат те сами да избират, кой по-добре им подхожда стилистично, аналогично на нашите плъгини за диктовка на български език в Microsoft Word и Microsoft Outlook. Приложението предлага също така и опция за експортиране на съдържанието в Microsoft Word (Microsoft Word Mobile, Microsoft Word 365, Microsoft Word 2019, Microsoft Word 2016, Microsoft Word 2013), в LibreOffice, както и в OpenOffice.
Може да се каже, че Smart Dictation е по-гъвкавата алтернатива на плъгините ни за Microsoft Word и Microsoft Outlook, които работят само в Microsoft Office под Windows.